Sayfayi Yazdir | Pencereyi Kapat


Başlık: Tekeden Süt Çıkarmak
Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı&8217;nca verilen bir muktezada tekeden süt çıkarılmaya çalışıldı.
Açıklama: 

Hastane masrafı şirketçe karşılanan personelinin tedavi masraflarının gider yazılıp yazılamayacağı hakkında sorulan bir soruya karşılık idare, &8220;gider yazılır ama ödenen bedelden vergi kesintisi gerekir&8221; dedi.

 

16.07.2008 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-8-8167/15709 sayılı muktezada &8220;İlgide kayıtlı dilekçenizde; şirketiniz çalışanı .... Hastanesinde tedavi gördüğü, tüm tedavi masraflarının şirketiniz tarafından karşılığı belirtilerek, söz konusu tedavi masraflarının gider olarak yazılıp yazılmayacağı hususunu sormaktasınız.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun &8220;Safi Kurum Kazancı&8221; başlıklı 6&8217;ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden tespit edileceği, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8&8217;inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40&8217;ıncı maddesinde yer alan giderler indirilecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61&8217;inci maddesinde, &8220;Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.&8221; hükmü yer almaktadır.

Öte yan, Gelir Vergisi Kanununun 94&8217;üncü maddesinde, hizmet erbabına ödenen ücret ve ücret sayılan ödemeler üzerinden, aynı Kanunun 103 ve 104&8217; üncü maddelere göre sorumlularca istihkak sahiplerine nakden veya hesaben ödenme aşamasında tevkifat yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 40&8217;ıncı maddesinin 1&8217;inci bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilmesinin kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre; personelinizin tedavisinin özel sağlık kuruluşunda yapılması nedeniyle şirketiniz tarafından yapılan harcamaların ücret olarak değerlendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanununun 94&8217;üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, sağlık giderlerinin hizmet erbabına sağlanan bir menfaat olarak kabul edilmesi nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 40/1&8217;inci maddesi uyarınca ücret olarak ücret bordrosu üzerinden gider olarak kaydedilmesi mümkündür&8221; denildi.


Yayın tarihi:  8.6.2009 14:11:38
Yazdırma tarihi:  10/27/2020 5:22:52 PM